Dokumenty i formalności


Dokumenty i formalności
Przygotowując się do złożenia w banku wniosku o kredyt na budowę domu, trzeba poświęcić trochę czasu na zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Wymogiem stawianym przez banki jest aktualność i kompletność dokumentacji.

Musimy przedłożyć dokumenty zawierające dane osobowe i odnoszące się do sytuacji finansowej oraz te, które dotyczą celu kredytu, czyli budowy domu lub kupna mieszkania.

Sprawdź czy spełniasz warunki na uzyskanie kredytu preferencyjnego czyli z dopłatą państwa.

Dokumenty przedstawiające naszą sytuację finansową są ściśle związane z formą zatrudnienia. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę na formularzu bankowym. Jest ono ważne jeden miesiąc. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały przedstawić bankowi dokumentację potwierdzającą wysokość uzyskiwanych dochodów.

Należy przedstawić dokumenty dotyczące samej nieruchomości, czyli:
aktualny odpis z księgi wieczystej
dokument stwierdzający prawo do nieruchomości
wypis z rejestru gruntów określający status działki,

Kolejny etap to zgromadzenie dokumentów mówiących o przedsięwzięciu budowlanym. Wymagane są:
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
pozwolenie na budowę – decyzja musi być ostateczna,
dokumentacja budowy, czyli dziennik budowy oraz projekt budowlany

Wypełnienie formularza, zawierającego pytania o koszty prac budowlanych przewidzianych do wykonania wraz z planowanym terminem ich realizacji.

Pamiętajmy również o kosztach wyceny nieruchomości, sporządzonej na zlecenie banku przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wycena ma na celu oszacowanie przyszłej wartości nieruchomości.

Powiązane artykuły