Audyt energetyczny


Audyt energetyczny
Audyt, to proces polegający na ocenie przez kompetentny i niezależny zespół audytujący, czy dany przedmiot audytu spełnia wymagania.

Audyt energetyczny określa jakie jest zużycie energii przez budynek na cele związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej przed termomodernizacją, oraz po niej. W audycie dokonuje się także wyboru optymalnych działań związanych z termomodernizacją.

Audytor, wykonujący audyt energetyczny budynku, bierze pod uwagę kilka czynników. Należą do nich dane ogólne dotyczące audytowanego budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego.

Dokument taki zawiera także ogólne dane techniczne budynku, opis konstrukcji, technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu. Podczas wykonywania audytu bierze się także pod uwagę charakterystykę energetyczną budynku, czyli moc cieplną zamówioną, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, taryfy i opłaty, a także charakterystykę systemu grzewczego, a w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a w budynkach, które w latach 1985-2001 przeprowadzano modernizację systemu grzewczego, także jej opis.

Audytor zwraca także szczególną uwagę na instalację ciepłej wody użytkowej, system wentylacji, węzeł cieplny lub kotłownię znajdującą się w budynku. W przypadku, gdy wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcia termomodernizacyjne mają instalacje gazowe, przewody kominowe, oraz instalacja elektryczna, także one zostają poddane charakterystyce.

Szczególną uwagę zwraca się także na stan ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych drzwi. W dokumencie audytywnym znaleźć powinna się także ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Audytor sporządza także opis techniczny i niezbędne szkice optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

Powiązane artykuły